عنوان ورکشاپ : 
یک مهندس کنترل پروژه به چه ابزارهای جدیدی برای آنالیز داده ها نیاز دارد؟ 
تاریخ برگزاری : 1400/08/08
زمان برگزاری : ساعت 00: 21